Finansavimas

Gauki finansavimą iš:

 Europos Sąjungos struktūrinė parama 

   Europos Sąjungos struktūrinė parama (ESSP) nuosekliai mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų. Jos pamatines vertybes galima išreikšti dviem žodžiais – „solidarumas“ ir „sanglauda“. Solidarumas – kadangi paramos tikslas yra padėti palyginti su ES vidurkiu ekonomiškai ir socialiai skurdesniems regionams. Sanglauda – kadangi pajamų bei turtinių skirtumų tarp skurdesnių ir turtingesnių regionų mažinimas yra naudingas visiems. Šiai politikai skiriama daugiau kaip 1/3 ES biudžeto.
Daugiau informacijos galite rasti čia. 

ES regioninė politika

   ES regioninė politika (ESRP) – tai investavimo politika. Ja remiamas darbo vietų kūrimas, konkurencingumas, ekonomikos augimas, gyvenimo kokybės gerinimas ir tvarus vystymasis. Šiomis investicijomis padedama siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų.
Daugiau informacijos galite rasti čia.