INVEGA teikiamos paslaugos

PASKOLOSnew invega_logo_0

 

Labai mažos paskolos iš Verslumo skatinimo fondo
GALIOJA IKI: 2015 m. rugsėjo 30 d.
KAM: verslo pradžiai ar plėtrai, investicijoms ar apyvartai.
KIEK: iki 86 tūkst. litų iš Verslumo skatinimo fondo (VSF).
KAS GALI KREIPTIS: mažos ir labai mažos įmonės (iki 1 metų); socialinės įmonės; fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą arba dirbantys pagal verslo liudijimą ir siekiantys pradėti ar jau plėtojantys pradėtą verslą.
PAPILDOMA NAUDA: gavusieji VSF paskolą gali ne tik pasinaudoti INVEGOS garantija iki 80 proc. paskolos sumos, susigrąžinti net 95 proc. sumokėtų palūkanų. Susigrąžintas lėšas galima toliau investuoti į įmonės plėtrą, todėl šios priemonės palengvina verslo steigimo etapą ir padeda saugiai įsibėgėti. Šių paskolų teikimas derinamas su nemokamu pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu, pagalba rengiant bei įgyvendinant verslo planus.
KAIP PASINAUDOTI: dėl šių paskolų gali kreiptis į Lietuvos centrinę kredito uniją arba artimiausią kredito uniją (www.lku.lt.), skambinti nemokamu tel. 8 800 11 211.

Turintiems savo verslą ir norintiems jį pradėti
Lengvatinės paskolos ir kredito linijos iš Atviro kreditų fondo (AKF)
GALIOJA IKI: 2015 m. rugsėjo 30 d.
KAM: verslo plėtrai – tiek apyvartai, tiek naujoms investicijoms.
KIEK: vienam kreditui iš AKF gali būti skirta iki 2 mln. litų.
KAS GALI KREIPTIS: SVV subjektas. Iš šio fondo smulkiajam verslui skolina Medicinos bankas, AB bankas „Citadele“.
KAIP VEIKIA: Įgyvendinant šią priemonę, atrinkti bankai prie AKF lėšų turi pridėti ne mažiau kaip 25 proc. nuosavų lėšų. Todėl bendra paskolos suma pagal šią priemonę gali siekti 2 mln. litų. Paprastai bankų palūkanos tiek paskoloms, tiek kredito linijoms varijuoja nuo 5–6 procentų. Jeigu skolinamasi iš AKF, bankai šiuo metu gali pasiūlyti apie 3,5 proc. dydžio palūkanas.
DAUGIAU INFORMACIJOS: http://www.invega.lt/lt/paslaugos/lengvatines-paskolos/atviras-kreditu-fondas.htm

Pasidalytos rizikos paskolos (verslo plėtrai)
GALIOJA IKI: 2014 m. gruodžio 31 d.
KAM: investicijoms, apyvartinėms lėšoms papildyti, jei dėl tokio finansavimo plečiama smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjekto veikla.
KIEK: teikiamos iki 16,5 mln. litų paskolos.
KAS GALI KREIPTIS: SVV subjektas.
KAIP VEIKIA: teikiant tokią paskolą, bankai turi prisidėti bent 50 proc. savo lėšų. Jei projektas ir įmonė atitinka nustatytus reikalavimus, imdamos paskolas įmonės gali pasinaudoti INVEGOS garantijomis ir daliniu palūkanų kompensavimu. Šias paskolas teikia Šiaulių bankas, SEB bankas, „Swedbank“ bankas. Daugiau informacijos sužinokite: www.sb.lt, www.seb.lt, www.swedbank.lt.
Taip pat http://www.invega.lt/lt/paslaugos/invegos-fondas/pasidalintos-rizikos-paskolos.htm

GARANTIJOS

Individuali garantija verslo sėkmei
GALIOJA IKI: tęstinė priemonė
KAM: nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problemai spręsti.
KIEK: garantuojamas pirmos paskolos dalies grąžinimas kredito įstaigai iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaiga užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdama už paskolos lėšas įsigyjamą turtą.
KAS GALI KREIPTIS: SVV subjektas.
DAUGIAU INFORMACIJOS: http://www.invega.lt/lt/paslaugos/garantiju-teikimas.htm

Portfelinės garantijos
GALIOJA IKI: 2015 m. rugsėjo 30 d.
KAM: smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms kredituoti.
KIEK: garantuojama 80 proc. paskolos sumos ir taip sumažinamos SVV subjektams kliūtys gauti finansavimą, kai trūksta užstato.
KAS GALI KREIPTIS: SVV subjektas.
KAIP VEIKIA: garantuotų paskolų gavėjams atrinkti bankai taiko palankesnius užstato reikalavimus bei mažesnes palūkanų normas. Priemonę įgyvendina „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrius ir AB Šiaulių bankas. Daugiau informacijos sužinokite kreipdamiesi į priemonę įgyvendinančius bankus: www.sb.lt, www.nordea.lt.

VISUOTINĖS DOTACIJOS PRIEMONĖS

Dalinis palūkanų kompensavimas
GALIOJA IKI: 2015 m. rugsėjo 30 d.
KAM: verslo finansavimo išlaidoms sumažinti.
KIEK: Pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas” nuspręsta kompensuoti net iki 95 proc. (regionuose) ir 70 proc. (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse) sumokėtų palūkanų už paskolas, lizingo sandorius, skirtus verslo pradžios ar plėtros projektams įgyvendinti. Verslumo skatinimo fondo finansavimo galimybėmis kaip ir anksčiau bus kompensuojama 95 proc. sumokėtų palūkanų.
KAS GALI KREIPTIS: SVV subjektai, gavę paskolą su INVEGOS garantija ir be jos.
DAUGIAU INFORMACIJOS: http://www.invega.lt/lt/paslaugos/dalinis-palukanu-kompensavimas.htm

Parama įdarbinant jaunimą („Parama pirmajam darbui“)
GALIOJA IKI: iki 2015 m. rugsėjo 30 d.
KAM: darbdaviams, kurie įdarbino darbinės patirties neturinčius darbuotojus, t. y. pirmą kartą įsidarbinusio jauno žmogaus (iki 29 m.) apskaičiuotam darbo užmokesčiui.
KIEK: kompensuojama 23,3 proc. apskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 1 700 litų. Darbo užmokestis kompensuojamas ne ilgiau nei 12 mėnesių.
KAS GALI KREIPTIS: dėl priemonės gali kreiptis privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), užsienio įmonių filialai ir atstovybės Lietuvoje, fiziniai asmenys, įdarbinę jauną darbuotoją.
DAUGIAU INFORMACIJOS: http://www.invega.lt/lt/parama-pirmajam-darbui/parama-pirmajam-darbui_.htm

Priemonė „Subsidijos verslumui skatinti“
KAM: Pradedantieji verslininkai, kurie pasinaudojo ar dar pasinaudos palankiu Verslumo skatinimo fondo lengvatine paskola verslui plėtoti ar įkurti, jau gali kreiptis dėl papildomos paramos. Jų darbuotojams gali būti iš dalies kompensuojamos darbo užmokesčio išlaidos.
KIEK: Remiama veikla – darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas Verslumo skatinimo fondo (VSF) paskolų gavėjams už kiekvieną darbuotoją, dirbantį įmonėje. Didžiausia leistina finansuoti išlaidų suma vienam pareiškėjui (VSF paskolos gavėjui):

 • 25 000 Lt (7 240,50 €), jei pareiškėjas priklauso prioritetinei grupei (jaunimas iki 29 m., bedarbiai, neįgalieji, vyresni nei 50 m.). Pareiškėjo statusas nustatomas prašymo suteikti VSF paskolą pateikimo kredito unijoje dieną;
 • 20 000 Lt (5 792,40 €), jei pareiškėjas nepriklauso prioritetinei grupei;
 • darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio dalies išlaidoms kompensuoti nustatytas 1 mėnesio fiksuotasis įkainis – 1 311,80 Lt (379,92 €).
 • tinkamų finansuoti išlaidų suma vienam darbuotojui, dirbančiam pas pareiškėją pagal darbo sutartį, apskaičiuojama fiksuotąjį įkainį (1 311,80 litus) (379,92 €) padauginus iš kalendorinių mėnesių, už kuriuos darbuotojui apskaičiuota darbo užmokesčio suma iki mokesčių (bruto) buvo ne mažesnė už minimaliąją mėnesinę algą, skaičiaus ir padauginus iš 75 proc. finansavimo intensyvumo. T. y. už vieną darbuotoją, kuris gauna ne mažesnį kaip 1035 Lt  (bruto) atlyginimą už vieną mėnesį, pareiškėjui yra mokama 983,85 Lt (284,94 €) kompensacija.

KAS GALI KREIPTIS:

 • negavę finansavimo pagal priemonės “Subsidijos verslumui skatinti” I kvietimą.
 • Verslumo skatinimo fondo paskolos gavėjai (išskyrus socialines įmones). Paskolos panaudojimą turi patvirtinti pareiškėjas ir kredito unijos atsakingas darbuotojas pateikiamoje paraiškoje;
 • pareiškėjas nėra socialinė įmonė;
 • paraiškos ir (ar) paraiškos priedo (-ų) pateikimo (registravimo) dieną darbuotojas (-ai) dirba pas pareiškėją pagal darbo sutartį;
 • paskola yra panaudota (paskolai skirtų lėšų faktinis išleidimas pagal paskolos sutartį, sudarytą su kredito unija);
 • darbuotojui (-ams) apskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis – ne mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą (nuo 2014 10 01 – 1035 Lt);
 • darbuotojo (-ų) darbo užmokestis nėra kompensuojamas kitų programų;

DAUGIAU INFORMACIJOShttp://www.invega.lt/lt/subsidijos-verslumui-skatinti/subsidijos-verslumui-skatinti.htm